งานประชุมวิชาการประจำปีราชวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย 2565

สามารถรับฟังในรูปแบบ Online ถึง 31 กรกฎาคม 2565

เกี่ยวกับการประชุมวิชาการ


งานประชุมวิชาการประจำปีราชวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย 2565
The Next Frontier
วันที่ 16 - 18 กุมภาพันธ์ 2565
หัวข้อบรรยาย

 

Opening Ceremony

วิทยากร
 • นพ.เกรียงศักดิ์ ลิ้มพัสถาน
  ประธานราชวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
 • Views = 9 ครั้ง


Combined surgical approaches in skull base surgery: transcranial access

วิทยากร
 • นพ.ปรีด์ นิมมานนิตย์
  นพ.เรวัฒน์ น้อยพิทักษ์
 • Views = 8 ครั้ง


PreLunch Seminar

วิทยากร
 • Views = 3 ครั้ง


Luncheon Seminar

วิทยากร
 • Views = 5 ครั้ง


Luncheon Seminar

วิทยากร
 • Views = 1 ครั้ง


Pediatric Shuntology: The mysterious commons
- Complications and managements

วิทยากร
 • นพ.ศิรชัย ปิยะชน
 • Views = 3 ครั้ง


Pediatric Shuntology: The mysterious commons
- How can we prevent them?

วิทยากร
 • พญ.นันทาศิริ วิทยนคร
 • Views = 2 ครั้ง


Pediatric Shuntology: The mysterious commons
- Panel case discussion

วิทยากร
 • พญ.อินทิรา ขัมภลิขิต
  พญ.พรทิพย์ ถิรภัทรพันธ์
  นพ.วิชญ์ ยินดีเดช
 • Views = 2 ครั้ง


ชมรมประสาทศัลยแพทย์ภูมิภาค
Neurointerventions in Health region 1: Experience sharing

วิทยากร
 • นพ.กัณณโชติ ชาญวนิชย์กุลชัย
 • Views = 1 ครั้ง


ชมรมประสาทศัลยแพทย์ภูมิภาค
Triage and Cost in Mild head injury: Local experience

วิทยากร
 • นพ.วัฒนชัย กุลวิวัฒน์
 • Views = 3 ครั้ง


ชมรมประสาทศัลยแพทย์ภูมิภาค
Thailand's Neurosurgical diseases: 3-year overview

วิทยากร
 • นพ.ประดิษฐ์ ไชยบุตร
 • Views = 4 ครั้ง


 

Peripheral Nerve
Brachial plexus injury: NIT early experience

วิทยากร
 • นพ.เอกพจน์ จิตต์พันธ์
 • Views = 5 ครั้ง


Peripheral Nerve
Nerve tumors and tumor-like lesions

วิทยากร
 • Professor Robert J. Spinner
 • Views = 1 ครั้ง


สมาคมศัลยแพทย์หลอดเลือดสมอง (ประเทศไทย)
AVM surgery utilizing HYBRID OR

วิทยากร
 • นพ.พีรพงศ์ เหลืองอาภาพงศ์
 • Views = 2 ครั้ง


Luncheon Seminar

วิทยากร
 • Views = 1 ครั้ง


PostLunch Seminar

วิทยากร
 • Views = 3 ครั้ง


Brain mapping
Enhanced recovery after elective craniotomy

วิทยากร
 • นพ.อนุกูล แก้วบริสุทธิกุล
 • Views = 2 ครั้ง


Brain mapping
Advanced brain mapping: Beyond Broca and Wernicke

วิทยากร
 • นพ.โชติวัฒน์ ตันศิริสิทธิกุล
 • Views = 3 ครั้ง


The Orbit
Orbital lesions: Overview

วิทยากร
 • พญ.พิมพ์ขวัญ ตันศิริสิทธิกุล
 • Views = 6 ครั้ง


 

Miscellaneous
The best healthcare professional influencer: How and Why?

วิทยากร
 • นพ.วีระพันธ์ สุวรรณนามัย
 • Views = 2 ครั้ง


Miscellaneous
Neurosurgical illustration

วิทยากร
 • พญ.วรลักษณ์ ภู่สูงเนิน
 • Views = 3 ครั้ง


Miscellaneous
เมื่อหมอนิวโรถูกฟ้องวิธีรับมือ?

วิทยากร
 • นพ.เมธี วงศ์ศิริสุวรรณ
 • Views = 4 ครั้ง


Microvascular decompression for Trigeminal Neuralgia
How to select good candidate for MVD in trigeminal neuralgia patients

วิทยากร
 • นพ.อํานาจ กิจควรดี
 • Views = 1 ครั้ง


Microvascular decompression for Trigeminal Neuralgia
Effectiveness of keyhole MVD for trigeminal neuralgia

วิทยากร
 • นพ.เมธี วงศ์ศิริสุวรรณ
 • Views = 1 ครั้ง


ชมรม Spine
Posterior atlantoaxial fixation

วิทยากร
 • นพ.ฐากูร เลี้ยวสกุล
 • Views = 1 ครั้ง


ชมรม Spine
Management of Cervical Spine Injury in TUH (interesting cases)

วิทยากร
 • นพ.ปรัชญา ปัญญารัตน์
 • Views = 1 ครั้ง


ชมรม Spine
Revision Spine Surgery: Personal experience

วิทยากร
 • นพ.ธีระ ตั้งวิริยะไพบูลย์
 • Views = 1 ครั้ง


ชมรม Spine
Management of lumbar spondylolisthesis

วิทยากร
 • นพ.ปิยณัฐ หวังสวัสดิวงศ์
 • Views = 2 ครั้ง


ชมรม Spine
Midline lumbar fusion with cortical trajectory screw

วิทยากร
 • นพ.วัฒนา มหัทธนกุล
 • Views = 1 ครั้ง